เมื่อ : 25 ต.ค. 2565 , 340 Views

เมื่อเร็วๆนี้นักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีวิทยากรชั้นนำภาคเอกชนระดับประเทศ ให้ความรู้นักศึกษา ได้แก่ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) , บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ และ ดร.รวิดา วิรยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้มีการทดสอบวัดผลโดยบูรณาการในรายวิชาของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตรองรับการขยายตัวระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและระดับโลก นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่สำคัญ ดังนี้  หัวหน้าที่จัดซื้อ , หัวหน้าที่วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงานเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า , เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง , เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าในธุรกิจขนส่ง ,เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออกและผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว