เมื่อ : 21 ต.ค. 2565 , 173 Views

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดกิจกรรมดูงาน CJ EXPRESS ธุรกิจร้านสะดวกซื้อสัญชาติไทย เปิดบริการแห่งแรกที่จังหวัดราชบุรี และเน้นขยายสาขาในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลัก เช่น นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี และรอบนอกกรุงเทพฯ  ปัจจุบันมีสาขาเปิดแล้ว 800 กว่าสาขาในพื้นที่ 34 จังหวัด  ในปี 2565 จะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 250 สาขา และจนถึงสิ้นปีจะมีสาขาเพิ่มเป็น 1,000 สาขา ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2566

 

 

ในการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3 ครั้งนี้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยิ่งขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาศักยภาพในการศึกษาวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาได้อย่างจริงจัง

 

 

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นศึกษาทางการจัดการการค้าปลีกการนำระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล มาใช้ในการพัฒนาการค้าให้ทันสมัยต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการการค้าปลีก และเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างมืออาชีพ