เมื่อ : 04 ก.ค. 2566 , 590 Views

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดแข่งขัน UBS TikTok Content 2023 สร้างบัณฑิตสู่มืออาชีพโลกออนไลน์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการริเริ่มโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเป้าหมายในการจุดประกายให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางธุรกิจสู่มืออาชีพโลกออนไลน์ให้กับนักศึกษา รวมถึงสร้างสาระความรู้ในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคและคนคนรุ่นใหม่ 

 

โดยการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการเน้นเนื้อหาในเรื่องแนวทางการสรา้งสรรค์คอนเทนท์วิดีโอส้นั บน TikTok เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ TikTok พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์แคมเปญต่างๆ ที่นำมาซึ่งการเป็นที่รู้จักให้กับบุคคลภายนอกองค์กร และยังทำให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจในเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 

 

การจัดโครงการ “UBS TikTok Content 2023” ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความคิดสร้างสรรค์ในการบอกต่อผ่านแพลตฟอรม์ TikTok  โดยได้มีการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขันมีการจัดกิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ในรายวิชา BI418 การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่างประเทศ BI304 การตลาดระดับโลก BI416 การเจรจาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและ BA211 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ผู้ชนะเลิศจะรับทุนการศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 

 

 

ดร. รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ การประกวดโครงการ “UBS TikTok Content 2023” ครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีรูปแบบการเรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ทุกรูปแบบ 

 

การสอนที่เน้นให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ลงมือปฎิบัติจริงในการทำธุรกิจ สัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจจากประสบการณ์จริงของนักธุรกิจ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

 

ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ ที่สำคัญนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ทดลองปฎิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงานของแต่ละคน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถนำไปพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นอาชีพ” 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ