เมื่อ : 06 พ.ค. 2567 , 23 Views


       องค์การเภสัชกรรม ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 14000 กล่อง รวม 7 แสนชิ้น ผ่านหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน  สนับสนุนโครงการพาหมอไปหาประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมอบให้หน่วยงานละ 1000 กล่อง จำนวน 50000 ชิ้น 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานละ 500 กล่อง จำนวน 25000 ชิ้น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 


      สำหรับกิจกรรมในโครงการพาหมอไปหาประชาชน ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นนั้น  จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีการให้บริการคลินิกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกสุขภาพจิต คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปรับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 


   การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อสังคม เพื่อยกระดับความมั่นคงและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ” 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ