เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 , 91 Views

หอการค้าไทย จับมือหอการค้าจังหวัด แปลงนโยบายสู่กิจกรรมเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ล่องภาคใต้กับหอการค้าฯสุราษฎร์ธานีและสงขลา พร้อมมุ่งสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออก หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ SME ขยายโอกาสเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศเป็นปีที่ 2  หลังนำร่องปีแรกที่สมุทรสงครามและราชบุรี โดยสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ม.หอการค้าไทย  

 

 

นายยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย กล่าวถึงแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนในปีนี้ว่า “เรามุ่งผลักดันต้นแบบและเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เตรียมความพร้อมรับมือมาตรการการค้าและภาษีจากผลกระทบภาวะโลกร้อน โดยเราคาดหวังให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค สามารถพึ่งพาตนเองด้วยนวัตกรรมที่ลงมือทำได้จริงและเกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ” 

 

กิจกรรมสร้างทักษะเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ SME มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงได้ตอบโจทย์ตรงกับสถานการณ์จริง โดย รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ หรือ CE Academy อธิบายว่า “เวิร์คช็อปนี้มุ่งแก้ปัญหาการสูญเสียโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ SME อย่างเช่น การรั่วไหลของวัตถุดิบในการผลิต การจัดการของเสียและขยะภายในสถานประกอบการ รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดธุรกิจสีเขียว โดยมีกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญ”

 

 

เจ้าของธุรกิจและผู้ปฏิบัติงานที่เข้าอบรมในโครงการจะได้ร่วมทีมเวิร์คช็อปตามประเภทของกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุด “ผลงานหลัก ๆ ก็จะเป็นการนำเสนอร่างกรอบแนวคิดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากฝีมือของทีมธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ ในเวิร์คช็อป อย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร-เกษตร ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง อสังหาริมทรัพย์” รศ.ดร.รุ่งรัตน์ กล่าวเสริม  

 

การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดของปี 2567 จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลา โดยความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเวิร์คช็อปเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดต่อไปในช่วงไตรมาส 2 จะเป็นการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำปาง และหอการค้าจังหวัดระยอง โดย 2 จังหวัดแรกที่ได้ดำเนินการตามโครงการนำร่องเป็นการร่วมมือกับหอการค้าและ YEC จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี