เมื่อ : 27 พ.ค. 2565 , 672 Views

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ขยายผลสู่ Hall of Fame ในรูปแบบออนไลน์ 

 

    

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Function Eleven ชั้น 11 โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 

     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่นอกจากจะเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์แล้ว ยังมีความสอดคล้องตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบกับศูนย์คุณธรรมเอง ก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมการยกย่องความดีในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความดีที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเชิงบวก โดยในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งประเภทบุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กร รวมทั้งสื่อ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและสู่สายตานานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในมิติด้านคุณธรรม 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวต่ออีกว่า “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” นี้ จะเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งระดับพื้นที่ ตลอดจนระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับชาติ ให้ความสำคัญ ตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน/องค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเรา ให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป 

     รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของศูนย์คุณธรรม คือ การสนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ คือ การประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อคุณธรรม โดยที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมได้จัดประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อ มาโดยตลอด เช่น บุคคลผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง ประจำปี 2562 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหา โดยกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ, องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ซึ่งประกาศยกย่อง ในงาน “Moral Business Forum 2020” โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา และล่าสุดคือ โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม 

     

      รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ยกระดับการประกาศ ยกย่อง ให้ครอบคลุม ครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น ดำเนินการภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ในแต่ละ Sector ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่น ของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อสื่อสาร รณรงค์ และขยายผลความดีให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผลงานและผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 นี้ และจะมีพิธีประกาศผลรางวัลคุณธรรมอวอร์ดฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 

 

     ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 มีทั้งหมด 3 ประเภท (รวม 327 รางวัล) คือ ประเภทสื่อ แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย, สื่อโฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท, ประเภทบุคคล จำนวน 200 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร และประเภทชุมชนและองค์กร จำนวน 100 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

 

     นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

 

     ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนจะให้การตอบรับที่ดีในการช่วยเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย เพื่อให้เราได้ค้นพบ กลุ่มของบุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ที่น่ายกย่องในพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนร่วมกันขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น เพื่อสะท้อนต่อระบบที่มีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการปรับใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองเราต่อไป เพราะ คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวทิ้งท้าย