เมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 , 66 Views

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงผลสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ไปสู่การเป็น “Thailand 4.0” ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาคการเกษตรนั้นได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า หรือ เกษตรแปรรูปขึ้น ผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

 

ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ผลสำเร็จกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป มุ่งเน้นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เปิดเผยผลสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 35 กิจการ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรมบ่มเพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถเป็นระยะเวลา 2 วัน 

 

 

และยังมีการวินิจฉัย เพื่อทราบจุดเด่น จุดด้อยของผู้ประกอบการด้วย Business Checklist 6 ด้าน 18 ตัวชี้วัด จำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบ Coaching & Consult เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ จำนวน 5 ครั้ง  

จากโครงการครั้งนี้ทำให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)  ในการเพิ่มรายได้ ลดทุนต้นการผลิต และลดการเกิดของเสีย เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี