เมื่อ : 29 ม.ค. 2567 , 49 Views

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ในปีนี้ได้มีการมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนางศิริวรรณ สุคนธมาน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ       โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
                                                                                           ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1009 คน โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และระดับ ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต