เมื่อ : 29 ก.ย. 2566 , 73 Views


      กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักภายใต้คณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ได้จัดกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  ของการรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ณ ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.  โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

      นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ประเทศไทย เริ่มมีการค้าขายทางเรือและขนส่งสินค้าทางน้ำมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์จนกระทั่งในทุกวันนี้ ด้วยยุทธศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ที่ติดทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่รู้จักในระดับโลก  โดยความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทย ที่อาศัยการขนส่งสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง อาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านทางเรือมากขึ้น ทำให้การขนส่งทางทะเลเปรียบเหมือนกระดูกสันหลัง  และเป็นเส้นทางของการค้าขายระหว่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญต่อการค้าโลก โดยมีส่วนแบ่งในการขนส่งมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางทะเล ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรกล อาศัยพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วตามความต้องการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาเป็นจำนวนมาก ทั้งขยะทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ กลายเป็นสิ่งท้าทายสำคัญเร่งด่วนระดับโลกที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเดินเรือแบบองค์รวม และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ  ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรือ อนุสัญญา MARPOL ที่สร้างคุณูปการต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล IMO จึงได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ "MARPOL at 50 - Our commitment goes on" โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประสานให้เกิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ตามความมุ่งมั่นขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรืออนุสัญญา MARPOL ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมากมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเดินเรือ

 

 

       นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลงาน ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางทะเลที่เกิดจากเรือ ซึ่งในปีนี้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฉบับแรก ที่เรียกชื่อว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรือ อนุสัญญา MARPOL และกำหนดเป็นหัวข้อการจัดงานในปีนี้ คือ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ หรืออนุสัญญา MARPOL ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมากมาย ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการเดินเรือ
 
      สำหรับกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2566 นี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลก ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การกล่าวคำปราศรัยโดย นางมนพร เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม การกล่าวปาฐกถาพิเศษจากรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) และผู้แทนจาก World Shipping Council ในหัวข้อ “Moving Toward Greener Shipping : GHG Reduction in Maritime Sector” การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางน้ำ” ประกอบด้วย  นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร. เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย นายอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไปบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย  

 

           นาวาตรี เจริญพร  เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และ นาวาเอก ปริศฎางค์ กาศขุนทด กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประธานสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมไปถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญา MARPOL ที่เน้นย้ำถึงการขนส่งสินค้าทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลและภาคการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของการรักษาระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม       ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน