เมื่อ : 30 ส.ค. 2566 , 255 Views

 

   องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การองค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน

 


  ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าวว่า กระบวนการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในโรงเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยที่พึงประสงค์ ผนวกรวมเข้ากับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของเด็กนักเรียน รวมทั้ง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ด้วยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี และสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้


   องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดโครงการ GPO Healthy School 2023 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัว เพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนและชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับโรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่ 

 


  ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าวต่อว่า องค์การฯได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 นี้ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวนรวม 800 คน ดังนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จัดในพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดแสงมณี และโรงเรียนวัดโปรยฝน (โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดแสงมณี) โรงเรียนวัดสระบัว และโรงเรียนวัดขุมแก้ว (โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดขุมแก้ว) วันที่ 29 สิงหาคม 2566 จัดในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม (โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่) และโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จัดในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และโรงเรียนสวนมิสกวัน และในวันที่ 4 กันยายน 2566 จัดในพื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลทับกวาง และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 (โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1     


   “ซึ่งโครงการ GPO Healthy School 2023 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการมีสุขภาวะที่ดี เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การใช้ยาที่ถูกต้อง และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้” ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าว              
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ